Balanzwerk
 
 
 
 
Visie & achtergrond Balanzwerk:Bij vergelijkend onderzoek dat het CNV uitvoerde, was één van de belangrijkste conclusies dat maatwerk tot succesvolle reïntegratie leidt. Vanaf januari 2002 zijn werkgevers en werknemers gezamenlijk opdrachtgever voor de reïntegratie van zieke werknemers. Voor het CNV was dit een aanleiding de kwaliteit op de reïntegratiemarkt verder onder de loep te nemen met als doel ondernemingsraadsleden, personeelsvertegenwoordigingen en onderhandelaars van bonden aanvullende tips te geven over waar ze op moeten letten bij het kiezen van een reïntegratiebedrijf.

Het CNV is tot de volgende aanbevelingen gekomen:

•	maatwerk leidt tot succes! Voor een succesvolle reïntegratie moet de cliënt centraal staan en verdient de houding van de consulent extra aandacht; 
•	een reïntegratie eindigt niet bij een plaatsing! Nazorg en begeleiding in de baan moet daarom een deel zijn van het reïntegratietraject.  
•	meer bekendheid geven aan klachtenregelingen, want cliënten zijn hier nu te vaak niet van op de hoogte en weten dus niet waar ze terechtkunnen als ze niet goed geholpen worden; 

En ja .... een succesvol reïntegratietraject is meer dan een brede sollicitatiecursus. Kenmerkend voor een reintegratietraject bij Balanzwerk is maatwerk, dat wil zeggen:

      •	een individuele en intensieve begeleiding;
      •	gericht op uw vragen, ontwikkeling en toekomst;
      •	gericht op uw motivatie, krachten en talenten; 
      •	met altijd in het achterhoofd: kloppen uw ambities met wat u kunt en echt wilt?De rode draad door de begeleiding van Balanzwerk. 

De volgende 3 aspecten die kenmerkend zijn voor hoe je in de wereld staat, komen in een traject regelmatig aan de orde en lopen als een rode draad telkens door de begeleiding.

‘Wie ben ik?’ : deze vraag gaat over je zelfbeeld en -kennis; en hoe ga je om met je drijfveren, kwaliteiten maar ook zwakheden. Hoe ziet jouw (weg naar) authenticiteit er uit en weet je de dingen die je niet kunt veranderen te accepteren en de dingen die je wel wilt en kunt veranderen, om te zetten in ontwikkeling en kwaliteit in overeenstemming met je authenticiteit. Kun en durf je vanuit die realiteit van wie je bent, je eigen ruimte in te nemen?

‘Wat wil ik?’: deze vraag gaat over hoe je je vrijheid van handelen weet te gebruiken voor de dingen die je graag doet. Hoe ga je concreet om met je passie, je visie, je doelen, je motivatie. Natuurlijk zijn al deze punten weer verbonden met ‘wie je bent’ en is het de vraag of je keuze in overeenstemming is met je authenticiteit. Met andere woorden, klopt wat je doet of wilt gaan doen met wie je bent?. Anderzijds is je vrijheid van handelen begrensd door je mogelijkheden, door wat je kunt en is het de vraag hoe je hiermee omgaat. 

‘Hoe verhoud ik me tot mijn omgeving?’ Of het nu gaat om een privé relatie(s), werk of ontspanning, overal komt de vraag aan de orde, hoe ik me verbind en verhoud tot de ander. Hoe zien die relaties er uit, wat is een betekenisvolle relatie, hoe ziet het contact met de ander er uit en wat kom ik daar in tegen. Hoe ga ik om met mijn kwetsbaarheid en angst; hoe ga ik om met mijn oordelen en de acceptatie van de ander. Kortom wat zijn mijn sterke en zwakke punten in de omgang met de ander. Maar zonodig is er meer....         de weg van onbewuste naar bewuste intenties:

Mijn ervaring als psycholoog, trainer groepdynamica, organisatieadviseur maar ook later als lichaamsgericht therapeut hebben me geleerd dat concrete vaardigheden, zoals je die bijvoorbeeld op school leert, van belang zijn voor je latere werk en leven. Maar.... je kunt nog zoveel benoembare competenties hebben, indien je geen zicht hebt op je onbewuste en vaak oude (levens) patronen en hoe deze je dagelijkse handelen bepalen, gebeuren er dingen binnen je leven die je niet kunt benoemen, zich steeds herhalen, ongrijpbaar lijken.... en uiteindelijk een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven, werk en relaties en zelfs contraproductief en ziekmakend kunnen zijn.

Zo nodig!... staat de begeleiding van Balanzwerk in dienst om die patronen, ideeën en overtuigingen naar boven te halen, helder te maken, kritisch te bekijken en te besluiten welke nog in belang van uw leven, uw loopbaan of het vinden van een (andere) baan zijn en welke je beter achter je kunt laten. 

Afhankelijk van de vraag en de diepgang van het traject werkt Balanzwerk dan ook binnen dit domein van (veelal nog onbewuste) levenspatronen. Het doel is licht en helderheid op gedrag te creëren, waardoor het ‘leren’ ruimte krijgt en andere keuzes kunnen ontstaan. Dit leidt tot ruimte voor ander gedrag, een andere en nieuwe wijze van contact maken en kan rechtstreeks en heel concreet worden ingezet bij het aansturen van uw loopbaan of het verwerven van een nieuwe baan.


Binnen de visie van Balanzwerk is dan ook een aantal perspectieven van belang die ook regelmatig in de begeleiding terug komen:

•	Bewustwording neemt een centrale plaats in -is het begin en eind van het proces- en zonder bewustwording geen verandering. Inzicht gaat immers aan leren vooraf en andersom.	
•	Verantwoordelijkheid dragen en nemen voor je eigen keuzes en gedrag vanuit een volwassen positie, inclusief het ontwikkelen en verstevigen van (zelf) reflectie op je gedrag en zelfsturing.
•	Onderzoeken en ruimte geven aan wie je werkelijk bent, daar realistisch in zijn en bereid om vanuit die werkelijkheid te gaan leven. 
•	Veranderen wat je kunt veranderen, maar tegelijkertijd bereid zijn datgene te accepteren dat je niet kunt veranderen. Ook hier is een heldere kijk op je functioneren in relatie tot je omgeving van belang.
	
Voor mij is het een uitdaging om mensen te begeleiden naar een leven, werk en relaties dat authentiek is en congruent met wie ze zijn. 
Balanzwerk biedt diensten aan op maat, geïndividualiseerd en afgestemd op uw vraag. Ik werk daarbij als geregistreerd psycholoog en onderschrijf de beroepscode van Nederlandse Vereniging voor Psychologen. (NIP).

Terug naar reintegratie anders?
 


 
 

885DE61D-C352-4231-B9C6-F74C612590A2.htmlshapeimage_4_link_0