Balanzwerk
 
 
 
 
Werkwijze.Het eerste contact bestaat uit een intake gesprek waarin 
•	u uw vraag en verwachtingen naar voren brengt en  
•	Balanzwerk zijn diensten aanbiedt en u informatie geef over de wijze waarop wordt gewerkt.

Bij een match en een akkoord van beide partijen gaan we verder, leggen we doelstellingen vast, de wijze van werken, maar ook praktische zaken als frequentie van de bijeenkomsten en maken we concrete afspraken voor het toekomstig traject dat we ingaan. Elk traject heeft z’n eigen vraag als uitgangspunt en is in die zin uniek. De voornemens en afspraken worden vastgelegd in een plaatsingsplan. Tot slot dient het UWV akkoord te gaan met het plaatsingsplan.
Op de aanvraagpagina staat beschreven wat er allemaal moet gebeuren om de IRO-aanvraag op de rit te zitten. Daarin staat ook beschreven dat het UWV (binnen de voorgeschreven termijn) twee documenten wil ontvangen, te weten, het aanvraagformulier en het  plaatsingsplan. Het invullen van het formulier en het opstellen van het plaatsingsplan doet u samen met Balanzwerk.
 
Wat dient er in het plaatsingsplan te staan?
Het plaatsingsplan kunt u zien als een soort plan van aanpak, waarin het traject op hoofdpunten wordt vastgelegd.  U maakt dit plan samen met Balanzwerk. Het plaatsingsplan moet aan een aantal voorwaarden voldoen zodat het UWV het plaatsingsplan kan toetsen: 
⇒	Het opleidingsniveau van de cliënt en het sofi-nummer. 
⇒	Een beschrijving van de werkzaamheden die zullen worden verricht.
⇒	De werkzaamheden moeten gericht zijn op het verkrijgen van duurzaam werk. Als voor het opstellen van het plaatsingsplan voorafgaand een assessment nodig is, kan deze worden uitgevoerd en dient dit in het plaatsingsplan vermeld te worden. 
⇒	De verwachte begin- en einddatum van de werkzaamheden. De duur van het totale reïntegratietraject mag nooit langer zijn dan twee jaar. 
⇒	De concrete beroepsactiviteiten die de cliënt kan verrichten na afloop van het reïntegratietraject. 
⇒	Een opgave van de kosten van de werkzaamheden. 
Het plaatsingsplan wordt door zowel Balanzwerk als de cliënt ondertekend. Het plaatsingsplan moet binnen 35 kalenderdagen zijn ingediend, nadat de cliënt aan het UWV heeft meegedeeld voor een Individuele Reïntegratie Overeenkomst in aanmerking te willen komen. Indien de cliënt niet in staat is om binnen deze termijn een plaatsingsplan in te dienen, kan er schriftelijk om verlenging van de termijn worden verzocht. De termijn van verlenging bedraagt maximaal 21 kalenderdagen. 
Het concrete plaatsingsplan stelt u samen met Balanzwerk op.  Het plaatsingsplan wordt opgebouwd aan de hand van uw vraag en behoefte, maar bestaat over het algemeen uit een stappenplan. Iedere stap die genomen moet worden om u weer aan het werk te krijgen, staat hierin beschreven. Zodra u aangeeft het eens te zijn met het stappenplan, verplicht u zich het plan naar beste vermogen uit te voeren. Dat is de reden waarom het UWV u vraagt om voor het plan te tekenen. Als het plaatsingsplan klaar is, moet het UWV het goedkeuren. Er wordt bekeken of het plan voldoet aan de eisen die gesteld zijn in het beoordelingskader. Door het plan goed te keuren, verplicht het UWV zich, toe te zien op de uitvoering ervan en tot het betalen van de diensten. Ook doet het UWV er alles aan om u te voorzien van alle mogelijke hulpmiddelen, die nodig zijn om uw plan te volbrengen. U moet deze hulpmiddelen wel aanvragen. Dat doet u tegelijk met uw aanvraag voor de IRO. 
Daarna is het aan u om met hulp van Balanzwerk het plan uit te voeren. Het UWV volgt de voortgang van uw traject. Balanzwerk rapporteert daartoe driemaandelijks (dus elk kwartaal) aan het UWV. Deze voortgangsrapportages moet u mede ondertekenen.
 

Welke aandachtsgebieden komen nog meer aan de orde tijdens het traject terug naar werk?

Persoonsoriëntatie.

Instrumentele vragen. Om nieuw werk te verwerven en in stand te houden heeft u een aantal concrete vaardigheden, diploma’s, ervaringen die op uw CV staan nodig. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een heldere sollicitatiebrief, een CV, oriëntatie op de arbeidsmarkt (waar zijn vacatures…. etc). Hoe ga ik om met open sollicitaties en netwerken? Bovendien toetsen we uw vaardigheids- en opleidingsniveau aan het werk dat u wilt gaan doen. Wellicht moet er een aanvullende opleiding, inlees- of stageperiode of kortdurende training worden gevolgd om uw kansen te vergoten voor het verkrijgen van het werk dat u verkiest.

Persoonsgerichte vragen. 
Hierbij zijn vragen aan de orde of u een realistisch plaatje heeft van wat u wilt en wat u kunt. Of de ideeën die u heeft over uw toekomstig werk overeenkomen met uw kwaliteiten en verlangens en hoe die een (realistische) vorm kunnen krijgen. Waar uw motivatie ligt en wat u motiveert in het realiseren van die verlangens, maar ook wat u weerhoudt om voor die verlangens een (werk)vorm te vinden. 

Functieoriëntatie.
 
Al in het plaatsingsplan proberen we een uitspraak te doen welke richting de reïntegratie op zal gaan. Tijdens het traject zal veel aandacht worden besteed aan enerzijds de mogelijkheden en kwaliteiten van de cliënt. En anderzijds hoe deze zich verhouden tot de eisen van een bepaalde functie.

Marktanalyse. 

Het is belangrijk om de markt, en dan met name welke banen er worden aangeboden scherp in de gaten te houden. Het heeft immers weinig zin om je via een heel traject of via scholing op werk te richten dat er niet is. Enig realisme is hier dus op zijn plaats!


Werken en begeleiding 'on the job'.

Het traject is afgerond op het moment dat u werk heeft en binnen die nieuwe omgeving gedurende een aanzienlijke periode goed functioneert. Daarbij kan het zo zijn dat juist de eerste tijd in de nieuwe baan, begeleiding is geboden om niet in oude patronen en gewoontes (die bijvoorbeeld voorheen tot ziekte hebben geleid!) te vervallen. Anderszins is afronding aan de orde als de richting –naar welk werk en hoe- bepaald is en het duidelijk is dat uw zelfsturing voldoende is, om het traject (terug) naar een baan zelf af te ronden. Soms leidt het traject naar een werkervaring- of stageplaats. Dit is dan vaak bedoeld als als tijdelijke tussenoplossing op weg naar een volwaardige betaalde functie.
 


Terug naar reintegratie anders ?
 
 
 
 
 

885DE61D-C352-4231-B9C6-F74C612590A2.htmlshapeimage_3_link_0
Ik neem u mee op weg naar het maken van een realistisch plaatje van uzelf (wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik….) zodat u op grond van dat beeld een realistische en gefun- deerde keuze kunt maken, uzelf kunt gaan richten en uw kans op succes in het vinden van een baan kunt vergroten.
 
 
 
Solliciteren is een vak apart. Voor de één is dat in de aanloop naar een nieuwe baan een bijna normale wekelijkse bezigheid. Voor de ander een onoverkomelijke drempel op weg naar werk. Een aantal aspecten van de sollicitatie-procedure zijn 'trainbaar', denk aan het schrijven van een goede brief tot en met de presentatie van jezelf in een sollicitatiegesprek.